OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnými predpismi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („Ďalej len GDPR“), ktoré je platné od 25.mája 2018.

(1) Táto informácia o spracúvaní osobných údajov sa týka a je určená fyzickým osobám – kupujúcim, ktorí si objednajú produkty v internetovom obchode na stránke www.lovely-d.com (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „zákazníci e-shopu“) a iným dotknutým osobám, ktoré prichádzajú do kontaktu s e-shopom inou formou – odberatelia newslettra, adresáti doručovanej zásielky a pod.

(2) PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu, ktorým je spoločnosť ABORA Group, s.r.o., so sídlom Nová 7, 902 03 Pezinok, IČO: 46 359 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 75964/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadom informácii tu uvedených alebo spôsobu akých nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, prípadne považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás kontaktovať: ABORA Group, s.r.o., Nová 7, 902 03 Pezinok, telefón: 00 421 904 888 161, email: info@lovely-d.com.

(3) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJ

Na účely uvedené nižšie spracúvame bežné osobné údaje, t.j. štandardnú kategóriu osobných údajov – v závislosti od účelu spracúvania to môžu byť identifikačné a kontaktné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo), platobné údaje, prípadne iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Ak ste zákazníkom e-shopu, osobné údaje získavame priamo od Vás. Ak nie ste zákazníkom e-shopu Vaše osobné údaje sme získali od inej osoby (napr. ak zákazník e-shopu určí na doručenie zásielky alebo kontakt inú osobu).

(4) ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe príslušnom v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania; po dosiahnutí účelu sa osobné údaje spracúvajú len na účely plnenia povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov prebieha najmä na účely:

  A)     objednávka tovaru/služieb; právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); právnym základom na spracúvanie osobných údajov iných dotknutých osôb ako zákazníkov e-shopu (napr. adresát doručovanej zásielky, príp. iná kontaktná osoba) je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v účele plniť zmluvu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a zákazníkom e-shopu ako kupujúcim. Poskytnutie osobných údajov je na účely objednávky tovaru/služieb nevyhnutné, inak nemôže byť objednávka vybavená. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu prevádzkovateľa a zákazníka e-shopu a plynutia premlčacích lehôt. Osobné údaje môžeme poskytnúť našim sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR (napr. účtovníci), nezávislým poskytovateľom služieb, ktorých využívame pri výkone našich činností (napr. kuriéri/doručovateľské spoločnosti) a bankám vykonávajúcim platobné operácie;    

  B)     plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. spracovanie účtovných dokladov, správa registratúry a pod.); právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností uvedených v osobitných predpisoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje spracúvame po dobu zákonných retenčných lehôt. Osobné údaje môžeme poskytnúť sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR (napr. účtovníci), štátnym orgánom, nezávislým poskytovateľom služieb, ktorých účelom je poskytovanie podpory prevádzkovateľa pri výkone činností vyplývajúcich z predmetu podnikania (napr. právni a daňoví poradcovia). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie povinností prevádzkovateľa.

  C)     vzájomná komunikácia (Prevádzkovateľ a Vy), poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke.

  D)   realizácia našich marketingových aktivít, ktoré sú realizované prostredníctvom reklamných e-mailov, prípadne telefonického kontaktu. V prípade ak nechcete odoberať reklamné novinky emailom môžete sa z tohto odberu odhlásiť priamo vo vybranom e-maile.

(5) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytujeme v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre konkrétneho príjemcu.

Vaše osobné údaje zdieľame s osobami, ktorých služby využívame alebo s nimi spolupracujeme pri našich činnostiach, a to v závislosti od účelu spracúvaniu. Môže ísť o sprostredkovateľov (napr. účtovníci), nezávislých poskytovateľov služieb (napr. daňoví a právni poradcovia, banky, poskytovatelia online marketingových platforiem) a iné subjekty pri plnení našich zákonných povinností. Prístup k osobným údajom môže byť tiež umožnený poskytovateľom IT služieb, pokiaľ je to na výkon ich služieb pre prevádzkovateľa potrebné.

(6) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

(7) VAŠE PRÁVA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva, ktoré u nás môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje:

   a) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – máte právo požadovať informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame a vyžiadať si kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Osobné údaje Vám poskytneme vo väčšine prípadov v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, poskytneme Vám ich v bežne používanej elektronickej podobe (pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia);

   b) právo na opravu osobných údajov – staráme sa o zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Pokiaľ sa domnievate, že máme o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať od nás ich opravu príp. doplnenie;

   c) právo na vymazanie osobných údajov – v určitých prípadoch máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (napríklad, ak Vaše osobné údaje už viac nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali). Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;

   d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v určitých prípadoch máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (napríklad, keď sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že na účely spracúvania už Vaše osobné údaje nepotrebujeme);

   e) právo na prenosnosť svojich osobných údajov – máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Toto právo sa však vzťahuje len na prípady, ak Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane (nie manuálne) a na právnom základe, ktorým je Váš súhlas alebo zmluva, ktorej ste jednou zo zmluvných strán;

   f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (ak je právnym základom náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany) – v prípade, ak podáte námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie a my nebudeme mať prevažujúci oprávnený dôvod na spracúvanie, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať;

   g) právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je právnym základom Váš súhlas) – súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Môžete tak urobiť písomne, e-mailom, prípadne telefonicky na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.


Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov bolo v rozpore právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.


Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.


Dátum poslednej aktualizácie: 01.09.2023.