OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.lovely-d.com (ďalej len „kúpna zmluva“).


PREDÁVAJÚCI A PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU 

ABORA Group, s.r.o., so sídlom Nová 7, 902 03 Pezinok

IČO: 46 359 371

DIČ: 202 334 1463

IČ DPH: SK2023341463

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 75964/B

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú. 294 313 5751 / 0200

IBAN: SK85 0200 0000 0029 4313 5751, BIC: SUBASKBX

telefón: 00 421 904 888 161

email: info@lovely-d.com


OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

(1) Kupujúci vykonáva objednávku vyplnením objednávkového formulára internetového obchodu bez registrácie. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcim rôzne výhody (napr. tovar za akciové ceny, zľavové poukážky, súťaže a pod.). Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Za správnosť údajov zadaných v objednávke zodpovedá výlučne kupujúci.

(2) Potvrdením oboznámenia sa s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, vyjadruje s nimi súhlas a berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar.

(3) Doručenie zadania objednávky predávajúcemu a jej rekapitulácia bude kupujúcemu bezodkladne potvrdená e-mailom. O začiatku spracúvania objednávky bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Odoslaním e-mailu kupujúcemu o začatí spracúvania jeho objednávky sa objednávka považuje za záväznú a medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká kúpna zmluva. O zmene stavu objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

(4) Za účelom zmeny alebo zrušenia objednávky je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže bezplatne jednostranne zrušiť alebo zmeniť objednávku e-mailom do času, kým mu nebude doručený e-mail s informáciou, že jeho objednávka sa spracúva. Po tomto čase je zmena objednávky kupujúcim možná iba na základe dohody s predávajúcim a zrušenie objednávky kupujúcim je možné iba za podmienky zaplatenia 50% kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci je však oprávnený bezplatne zrušiť objednávku v prípade, ak mu predávajúci oznámi, že objednaný tovar nie je možné dodať v štandardnej dodacej lehote a kupujúci nesúhlasí s neskorším dodaním tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny vopred bude kupujúcemu kúpna cena alebo jej časť vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky kupujúcim na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena prijatá, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Zmenu alebo zrušenie objednávky kupujúcim podľa tohto bodu je potrebné vykonať e-mailom na info@lovely-d.com, spolu s uvedením čísla objednávky a požiadavkou kupujúceho.

(5) V prípade, že došlo ku zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v štandardnej dodacej lehote a/alebo podľa podmienok z objednávky, v prípade zmeny objednávky, neuhradenia kúpnej ceny alebo z iných objektívnych príčin (napríklad nesúčinnosť kupujúceho, pokiaľ bude potrebná, nedostupnosti tovaru atď). V prípade takejto situácie bude predávajúci pred zrušením objednávky kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhradnom plnení, pokiaľ s tým bude kupujúci súhlasiť. Ak bola kúpna cena uhradená vopred, bude kupujúcemu vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky predávajúcim na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena prijatá, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivom tovare. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH bez balného a nákladov na dodanie. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.

(2) Kupujúci si spôsob platby vyberie v objednávke. Kupujúci môže po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim. Kupujúci si môže v objednávke zvoliť nasledovné spôsoby platby:

·       bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK85 0200 0000 0029 4313 5751,

·       bezhotovostne platobnou kartou cez systém STRIPE.

(3) Celková cena objednaného tovaru spolu s nákladmi na dodanie, ako aj prípadné iné náklady sú uvedené v informácii o začatí spracúvania objednávky zaslanej kupujúcemu e-mailom.

(4) V prípade voľby platby vopred cez STRIPE alebo bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu v stanovenej lehote, inak je predávajúci oprávnený jednostranne zrušiť objednávku.

(5) Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

(6) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


DODACIE PODMIENKY

(1) Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na území Slovenskej republiky.

(2) Štandardné dodacie lehoty sú uvedené pri každom produkte osobitne. Vo výnimočných prípadoch môžu byť dodacie lehoty dlhšie. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky a oznámi mu predpokladaný termín dodania. Kupujúci je v takom prípade oprávnený bezplatne zrušiť objednávku, o čom je povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Ak sa cena za tovar platí vopred, dodacie lehoty sa počítajú od prijatia platby ceny objednaného tovaru na účet predávajúceho.

(3) Kupujúci si môže v objednávke zvoliť nasledovné spôsoby dodania tovaru:

1.     Dodanie kuriérom (DPD)

Kupujúci môže po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť zvolený spôsob dodania iba po dohode s predávajúcim.

(4) Ceny pre jednotlivé spôsoby dodania sú k dispozícií vo formulári objednávky pred jej odoslaním. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

(5) O termíne odovzdania tovaru prepravcovi bude kupujúci informovaný e-mailom.

(6) Objednaný tovar bude dodaný na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Pri voľbe doručenia kuriérom odporúčame nechať si doručiť zásielku na adresu, kde je kupujúci v priebehu dňa zastihnuteľný (napr. do práce). Kuriér vopred kontaktuje kupujúceho o čase dodania zásielky. Pred potvrdením prevzatia zásielky od kuriéra odporúčame skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený a zásielku prevziať, len ak nie je poškodená. V prípade, ak je obal zásielky poškodený, odporúčame požadovať od kuriéra spísanie zápisu o poškodení zásielky a odmietnuť prevzatie takejto zásielky. Predávajúci v takom prípade bude kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody na ďalšom postupe.

(7) Tovar odporúčame po prevzatí ihneď prekontrolovať a v prípade zistenia vád alebo mechanického poškodenia tovaru v neporušenom obale bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kontaktovať predávajúceho.

(8) Z dôvodu ochrany životného prostredia k zásielke neprikladáme fyzickú faktúru. Doklad o kúpe bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu. Doklad o kúpe slúži zároveň aj ako záručný list.

(9) V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar z dôvodov na jeho strane, znáša náklady na opätovné doručenie.

(10) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok. V prípade, že kupujúci neprevezme od prepravcu objednaný tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, má predávajúci nárok na náhradu škody v rozsahu kúpnej ceny tovaru a ceny za jeho dodanie.

(11) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom odovzdania zásielky na poštovú prepravu alebo kuriérskej službe a v prípade osobného odberu momentom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

(1) Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

(2) Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

(3) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

(4) Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

(5) Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár na vrátenie prípadne výmenu tovaru k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

(6) Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

(7) Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

(8) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar doručí na vopred dohodnutú dodaciu adresu.

(9) Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

(10) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

(1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

(2) Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

(3) V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu prostredníctvom reklamačného protokolu a požadovať:

 a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, o:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

(4) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

(5) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

(6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle (odoslanie reklamačného protokolu) kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

(7) Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

(8) Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

(9) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

(10) Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

(11) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

(12) Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


ORGÁN DOZORU

Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 


fax č.: 02/ 58272 170

www.soi.sk

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.lovely-d.com sa vzťahujú tieto obchodné podmienky v znení uvedenom v deň odoslania objednávky. Osobitné dojednania medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

(2) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa týchto podmienok a príslušných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená príslušnými právnymi predpismi a týmito podmienkami.

(3) Tieto podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.

(4) Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľ, inak zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.09.2023.